עורך דין פלילי

ערעורים שהתקבלו כנגד החלטות בית משפט בעבירות מין / סמים / מוות ברשלנות

ערעור אינו משפט חוזר, לא חוקרים בהליך זה עדים, לרוב לא מגישים ראיות חדשות, ולמעשה בית המשפט בוחן אם נפלה טעות בפסק דינו של בית המשפט עליו הוגש הערעור, שמצדיק התערבות ערכאת ערעור.

במשפט פלילי לכל נאשם מוקנית זכות ערעור על פסק דין מרשיע בעניינו.

מוזמנים לקרוא חלק מהערעורים אותם הגיש משרדנו ואשר התקבלו בהצלחה

ערעור בזכות

הערעור בזכות יוגש תמיד לערכאה אחת גבוהה יותר מזו שנתנה את ההכרעה השיפוטית הראשונה.

 • נאשם שעניינו נדון על ידי בית משפט השלום (כערכאה ראשונה) – יוגש הערעור לבית המשפט המחוזי.
 • נאשם שעניינו נדון על ידי בית המשפט המחוזי (כערכאה ראשונה) – יוגש הערעור לבית המשפט העליון.

 

ערעור פלילי – על מה ניתן לערער? ערעור על הרשעה / ערעור על עונש

 

 • פסק דין במשפט פלילי מורכב משני חלקים – הכרעת דין וגזר דין. בהכרעת דין נקבעת אשמתו או חפותו של הנאשם (מורשע או מזוכה).
 • בגזר הדין נקבע עונשו של נאשם שהורשע.
 • ערעור פלילי יכול להיות מופנה כלפי פסק הדין על שני רכיביו, או כלפי רכיב גזר הדין (חומרת העונש) בלבד.
 • נאשם שבמסגרת ההליך בפני הערכאה הראשונה עתר לסיום ההליך בעניינו "ללא הרשעה" או לביטול הרשעתו, אולם בסופו של יום הורשע, יוכל במסגרת ערעור על פסק הדין לערער על החלטת הערכאה הראשונה שלא להימנע מהרשעתו או לא לבטל את הרשעתו.
 • במקרים נדירים רשאי בית המשפט בשלב הערעור להתיר למערער לחזור מהודאתו .
 • נאשם שזוכה מחמת הספק – לא תעמוד לו זכות ערעור ואינו יכול לערער על כך שלא זוכה זיכוי מלא.
 • זכות הערעור אינה נתונה לנאשם בלבד וגם לתביעה עומדת זכות ערעור.
 • ככל שהתביעה אינה מערערת אלא הערעור הוא של הנאשם, ערכאת הערעור לא יכולה להחמיר בעונשו של המערער.

 

ערעור על החלטות ביניים – אימתי?

 

 • נאשם המבקש לערער על החלטת ביניים בעניינו ייאלץ להמתין לסיום המשפט ולערער על החלטת הביניים במסגרת הערעור על פסק הדין.
 • במקרים חריגים קיימת אפשרות לערער על החלטת ביניים בהליך פלילי. כך למשל, ניתן לערער על החלטות הביניים הבאות:
  • החלטה לגבי פסלות שופט.
  • החלטה בבקשה לעיון בחומר חקירה.
  • החלטה שלא לשחרר סנגור מייצוג.
  • החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע עונש.
  • החלטות ביניים המהוות פסק דין – החלטות שמביאות למעשה לסיום ההליך, כדוגמת קבלת טענה "אין להשיב לאשמה" שמביאה לזיכוי הנאשם.

 

ערעור ברשות

 • פסק דין שניתן בערכאת ערעור ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון רק אם ניתנה רשות לכך מבית המשפט המחוזי (במסגרת פסק הדין בערעור), או שבית המשפט העליון העניק רשות להגיש ערעור בפניו.
 • רשות ערעור תינתן במקרים נדירים: כאשר בקשת רשות הערעור מעלה שאלה משפטית חשובה, שלהכרעה בה יש חשיבות ציבורית כללית החורגת מעניינם הספציפי של הצדדים.
 • כאשר מתעורר חשש ממשי מפני עיוות דין מהותי או אי צדק שנגרם למבקש הערעור.
 • בערעור על חומרת העונש – כאשר מדובר במקרה חריג בו תחושת הצדק מחייבת ליתן רשות לערער.

 

מה פרק הזמן להגשת ערעור פלילי

 

 • פרק הזמן הקבוע בחוק להגשת ערעור פלילי הוא 45 יום מיום פסק הדין.
 • לבקשת המערער, רשאי בית המשפט להאריך את המועד להגשת ערעור. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור יש להגיש לערכאת הערעור.
 • בהליך פלילי, ימי הפגרה נספרים במניין הימים להגשת ערעור. עם זאת, ככל שהמועד האחרון להגשת ערעור נופל בתקופת פגרת הקיץ, ידחה הגשת הערעור ליום הראשון שלאחר תום הפגרה. בתי משפט נוטים לאפשר להגיש נימוקים לערעור מעבר ל-45 ימים בתיקים גדולים בהם נדרשת עבודה מרובה בהכנת הערעור.

 

סמכויות בית המשפט שלערעור

 

 • בית המשפט שלערעור רשאי לעשות בפסק דינו אחת מאלה:
  • לקבל את הערעור – לשנות את פסק הדין או ליתן אחר במקומו.
  • לדחות את הערעור.
  • להחזיר את התיק לערכאה הראשונה לשמיעה חוזרת.
  • לתת כל החלטה אחרת שהערכאה הראשונה הייתה מוסמכת לתת.
  • להרשיע בעבירה שונה מזו שהורשע בה הנאשם בערכאה הקודמת, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.

 

מתי תתערב ערכאת הערעור בפסק הדין?

 • ככלל, ימעט בית משפט שלערעור להתערב בקביעותיה העובדתיות ובמסקנותיה של הערכאה הדיונית , במיוחד באשר לקביעות מהימנות של העדים.
 • עם זאת, אין מדובר בכלל בל יעבור, כאשר ברבות השנים התפתחו בפסיקת בתי המשפט חריגים שונים, בהתקיימם קיימת אפשרות שערכאת הערעור תתערב בקביעותיה ומסקנותיה של הערכאה הראשונה, לרבות בקביעות הנוגעות למהימנות:
  • כאשר ממצאי הערכאה הדיונית מתבססים על ראיות בכתב ולא על הופעתם, התנהגותם ודבריהם של עדים.
  • שיקולים שבהיגיון.
  • כאשר קיימות עובדות ממשיות לפיהן לא היה באפשרותה של הערכאה הדיונית לקבוע את הממצאים אותם קבעה.
  • כאשר הערכאה הראשונה התעלמה מסתירות מהותיות היורדות לשורשו של עניין בעדות מסוימת או מסתירות כבדות משקל בינה לבין עדויות אחרות.
  • כאשר הערכאה הראשונה לא נתנה את דעתה לפרטים מהותיים בחומר הראיות אשר עשויים היו לשנות את מסקנתה.
  • כאשר קביעותיה של הערכאה הדיונית אינן סבירות בעליל.
 • גם בשאלת העונש שנגזר על ידי הערכאה הראשונה לא ימהר בית המשפט שלערעור להתערב. המקרים בהם עשויה ערכאת הערעור להתערב בגזר הדין הינם למשל המקרים:
  • כאשר נפלה טעות מהותית ובולטת בגזר הדין.
  • כאשר טמונה בגזר הדין סטייה קיצונית מרמת הענישה הנוהגת או הראויה בנסיבות דומות.
  • כאשר גזר הדין ניתן ללא הנמקה או עם הנמקה חלקית.
 • בערער על גזר הדין, לא יחמיר בית המשפט שלערעור בעונשו של הנאשם, אלא אם התביעה ערערה על קולת העונש. כלומר, נאשם שהגיש ערעור על חומרת העונש והתביעה לא ערערה על קולת העונש לא ניתן להחמיר בעונשו.
 • בכל מקרה, בערעור על קולת העונש, כלל הוא שבית המשפט שלערעור לא ימצה את הדין עם הנאשם ולא יטיל את העונש שהיה מטיל לו היה יושב כערכאה ראשונה.

 

עיכוב ביצוע עונש עד להכרעה בערעור פלילי

 • ההלכה קובעת כי ככלל גזר הדין, בפרט עונש מאסר, צריך להיות מבוצע מיד ע"י מי שהורשע בדין.
 • צריך לזכור כי הגשת ערעור איננה מעכבת אוטומטית את תחילת ריצוי העונש כך שנאשם שהוטל עליו עונש מאסר ובכוונתו לערער על גזר הדין עד להכרעה בערעור, נדרש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין עד לפסק דין בערעור.
 • הרציונל בעיכוב ביצוע עונש עד להכרעת בית המשפט שלערעור נעוץ בכך שהנאשם עשוי לרצות חלק נכבד מעונשו עד שישמע ויוכרע ערעורו, ובכך למעשה יהפוך הערעור לתיאורטי ולבלתי רלוונטי, במיוחד אם מדובר בערעור על הכרעת הדין, שאם יתקבל ע"י ערכאת הערעור הנאשם יזוכה.
 • בית משפט השוקל לעכב ביצוע עונש ישקול את אורך תקופת המאסר, האם הערעור מכוון כנגד הכרעת הדין או גזר הדין (או שניהם), המסוכנת הנשקפת מהנאשם, עברו הפלילי, והאם במהלך ההליך הפלילי בו היה הנאשם משוחרר לא הפר את תנאי שחרורו.

חשיבות הייצוג המשפטי בערעור פלילי

 • בטרם הגשת ערעור פלילי או בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי אשר יבחן את ההכרעה שניתנה על ידי הערכאה הראשונה ואת החומר הרלוונטי ויעריך את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהגשת ערעור.
 • עורך דין פלילי מקצוען ומנוסה ידע לאבחן בין עיקר לטפל לעניין הערעור ויגבש נימוקי ערעור ענייניים, משפטיים וראייתיים, תוך מתן דגש על טעויות שנפלו בידי הערכאה הדיונית שהובילו לקביעות או למסקנות מוטעות.
 • במעמד הדיון בערעור, עורך דין פלילי מקצועי ידע למקד את טיעוניו לנקודות הרלוונטיות וינסה לשכנע את ערכאת הערעור מדוע יש מקום להתערב בהכרעת בית המשפט שלמטה.
 • במקרה בו מוגש ערעור על ידי התביעה על הכרעת דין מזכה או על קולת העונש, קם סיכון להרשעתו של הנאשם או להחמרה בעונשו, ועל כן חשוב לא פחות ייצוג משפטי בידי עורך דין פלילי מנוסה.
דילוג לתוכן