עורך דין פלילי

שיבוש הליכי חקירה ומשפט

מאמר מאת עורך דין פלילי שחר מנדלמן

שיבוש מהלכי משפט היא עבירה שמבצעה פוגע בתקינות ההליך המשפטי ומקשה על רשויות החוק לבצע את מלאכתן. עבירה של שיבוש מהלכי משפט עשויה לבוא לידי ביטוי בהעלמת ראיות, , מתן עדות שקר ועוד.

זו עבירה חמורה ולאחרונה נקבע כי זו אחת משתי העילות הבודדות שבגינן ניתן לעצור אדם עד תום ההליכים. עבירת שיבוש מהלכי משפט נתפסת כעבירה בעלת פוטנציאל נזק משמעותי והיסוד העובדתי שלה רחב.

המטרה העיקרית של החוק נועדה בעיקר להגן על עדים המעידים, או עתידים להעיד, כנגד חשודים או נאשמים, הן במהלך הדיונים באולם בית המשפט בעת שמתקיים ההליך הפלילי והן בשלבי החקירה במשטרה.

עבירת שיבוש מהלכי משפט היא עבירה אשר נתפסת במערכת המשפט כעבירה בעלת פוטנציאל נזק משמעותי לתקינות ההליך המשפטי ובתי המשפט מחמירים עם מי שהואשם בביצועה.

הליכי חקירה ומשפט

 

לשון סעיף 244 לחוק העונשין – עבירת שיבוש מהלכי משפט

עבירת שיבוש מהלכי משפט מוגדרת בסעיף 244 לחוק העונשין תשל"ז-1977, כאחת משלל עבירות שמתעסקות בשיבוש עשיית משפט, עבירות אשר דינם של העוברים אותן הוא עד 3 שנות מאסר בפועל. לצד עבירה זו ניתן למצוא עבירות נוספות כגון הדחה בחקירה, הדחה במשפט, בידוי ראיות, עדות שקר, מסירת ידיעות כוזבות, ועבירות נוספות.

על פי לשון סעיף 244 לחוק העונשין –

"העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת דינו מאסר 3 שנים; לעניין זה "הליך שיפוטי" – לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של בית המשפט"

עורך דין פלילי שחר מנדלמן
עו"ד פלילי שחר מנדלמן

עבירות נוספות העוסקות בשיבוש ההליך המשפטי:

  1. עבירת הדחה בחקירה.

סעיף 245 לחוק העונשין עוסק בעבירת הדחה בחקירה. לשון החוק קובעת כך: –

(א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או ימסור הודעת שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, דינו – מאסר חמש שנים. (ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – מאסר שבע שנים.

מי שמניע אדם, או מנסה להניעו שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או שימסור עדות שקר, או שיחזור בו מהודעה שמסר – דינו עד 5 שנות מאסר. במידה ובעת ביצוע העבירה אותו אדם עשה זאת בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה או מתן טובת הנאה כלשהי – דינו עד 7 שנות מאסר.

  1. עבירת הדחה בעדות.

סעיף 246 לחוק העונשין עוסק בעבירת הדחה בעדות, לשון החוק קובעת כך –

(א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו – מאסר שבע שנים. (ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א), בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – מאסר תשע שנים.

מי שמניע אדם, או מנסה להניעו שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר – דינו עד 7 שנות מאסר. במידה ובעת ביצוע העבירה אותו אדם עשה זאת בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה או מתן טובת הנאה כלשהי – דינו עד 9 שנות מאסר.

  1. עבירת הטרדת עד.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 249 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך: –

״המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו – מאסר שלוש שנים.״

מי שמטריד אדם בנוגע להודעה שכבר מסר או עתיד למסור – בחקירה או משפט – דינו עד שלוש שנות מאסר. החוק אוסר פנייה לנחקרים או לעדים בכל דרך שהיא בקשר לעדות אותה מסרו או שהם צפויים למסור, גם אם אין בהטרדה זו כל כוונה להביאם לשנות את גרסתם בחקירה או במשפט – העונש הצפוי למטריד עד הוא עד 3 שנות מאסר..

  1. עבירת בידוי ראיות.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 238 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך :

״הבודה ראיה, שלא בדרך של עדות שקר או של הדחה לעדות שקר, או המשתמש ביודעין בראיה בדויה כאמור, והכל בכוונה להטעות רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, דינו – מאסר חמש שנים.״

אדם אשר ממציא ראיה בכוונה להסית את האש מכיוונו לעבר אדם אחר או כדי להקל בעונשו דינו – עד 5 שנות מאסר. לא פעם, אנו נוכחים לראות כי עבירה זו נלווית לעבירה של השמדת ראיות.

  1. עבירת השמדת ראיות.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 242 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך: –

״היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי, והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו – עד חמש שנות מאסר.״

עבירה זו אוסרת על השמדה או פגיעה או שינוי של ראיה או ראיות על ידי חשודים או נאשמים, ראיות אשר עלולות לשמש כנגדם בהליכי חקירה או משפט.

  1. עבירת ידיעות כוזבות.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 243 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך :

״המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה כשהוא יודע שהידיעה כוזבת, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם העבירה היא פשע – מאסר חמש שנים; ואין נפקא מינה אם הוגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו.״

אדם המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה תוך שהוא יודע כי מדובר בידיעה כוזבת דינו – עד 3 שנות מאסר. במידה והידיעה הכוזבת נמסרה כשבעניין עבירה מסוג פשע, דינו – עד 5 שנות מאסר. בעניין זה, אין משנה אם הוגש כתב אישום פלילי עקב הידיעה או לא.

Template is not defined.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן