עורך דין פלילי

קובלנה פלילית מידע מקצועית

קובלנה פלילית

 

קובלנה פלילית (או קובלנה פרטית( היא אישום פלילי, שבו המאשים הוא אדם פרטי, בניגוד לאישום פלילי רגיל, שבו המאשימה היא המדינה. מטרת הקובלנה היא להעמיד את הנאשם לדין, ולהביא להענשתו על פי הדין הפלילי, וזאת בשונה מתביעה אזרחית שמטרתה להעניק סעד אזרחי (פיצויים) לתובע.

על פי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בעבירות פליליות המדינה היא המאשימה, שכן עבירה פלילית היא עבירה הנעברת כנגד החברה, וייצוגה של האחרונה מסור בידי המדינה. בנוסף, המדינה נחשבת לגוף חסר פניות וחסר שאיפות נקם, ויש לה יכולת ואמצעים לערוך חקירה ולנהל את ההליך הפלילי.

אף על פי כן, סעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לכל אדם להגיש קובלנה פלילית בגין רשימה סגורה של עבירות המפורטת בתוספת השנייה לחוק. העבירות שעליהן ניתן להגיש קובלנה פלילית הן עבירות בהן עניין הציבור קטן יחסית בעוד שיש להן עניין רב יותר ליחיד. דוגמאות לעבירות המאפשרות הגשת קובלנה פלילית הן עבירות על חוק איסור לשון הרע, פגיעה בצנעת הפרט או גרימת מטרדים כגון רעש.

עם הגשת קובלנה פלילית לבית המשפט, ניתנת לתביעה הכללית אורכה בת 15 יום להודיע אם היא מעוניינת להחליף את הקובל ולנהל את ההליך המשפטי במקומו. אם ביקשה התביעה לתפוס את מקומו של הקובל, תוחלף הקובלנה בכתב אישום. אם לא הודיעה התביעה על רצונה כאמור, יתפקד הקובל בדומה לתובע מטעם המדינה בכל דבר ועניין:

"הוראות חוק זה הנוגעות לכתב אישום יחולו על קובלנה, בשינויים לפי העניין; בכל מקום שמדובר בכתב אישום גם קובלנה במשמע, ובכל מקום שמדובר בתובע גם קובל במשמע, אם אין כוונה אחרת משתמעת"

— סעיף 70 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], השמ"ב-1982

כמו כן, כבאישום פלילי רגיל, ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות לעכב הליך פלילי שמקורו בקובלנה פלילית, אך ככלל הוא ימנע מלעשות זאת משום שהדבר פוגע בכוונת המחוקק בהתירו קובלנות פרטיות. במקרים מיוחדים, על בסיס שיקולים של טובת הציבור, יכול היועץ המשפטי לממשלה לעשות זאת; לדוגמה, כשהקובל עושה לכאורה שימוש לרעה בהליכי הקובלנה הפלילית, כגון הטרדת הנאשם בקובלנות רבות המסתמכות על אותו בסיס עובדתי. במקרה של כוונת עיכוב כזו, יפנה היועץ המשפטי לממשלה לקובל, וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני קבלת החלטה על העיכוב.

קובלנה פלילית מוגשת לבית משפט השלום, וההליך מנוהל על ידי הקובל או על ידי בא כוחו. בית משפט יכול לכפות על הקובל למנות לעצמו עורך דין שייצג אותו בשני מקרים: (1) אם התרשם שהקובל אינו מסוגל לנהל את הדיון בעצמו, (2) או שהקובל מנהל את הדיון באופן טורדני. במקרים אלו, אי מינוי עורך דין תוך זמן קצוב, מאפשר לבית המשפט לראות בתובע כתובע שלא התייצב. אף על פי כן, רשאי בית המשפט להרשיע את הנאשם במקרים מסוימים. אדם אשר הועמד לדין בעקבות קובלנה פלילית, וזוכה, שמורה לו הזכות לתבוע פיצוי מהתובע.

על פי הוראות סעיף 15 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971,  אין להגיש קובלנה פלילית כנגד קטין "בשל עבירה שבשעת ביצועה לא מלאו לו ארבע-עשרה שנה".

 

היקפה של קובלנה פלילית פרטית

 

הזכות להגיש קובלנה פלילית איננה מותנית בתלונה מוקדמת למשטרה, גם לא בפתיחת חקירה משטרתית; ניתן להגיש לבית המשפט קובלנה פלילית, ללא כל מעורבות משטרתית בפרשה.

הזכות לנקוט בהליך פלילי עצמאי בדרך של קובלנה הוגבלה לרשימה סגורה ומצומצמת של עבירות פליליות. עבירות אלו מאופיינות בכך, שברובן המכריע מדובר בעבירות הפחות חמורות, מסוג עוון (עבירות פליליות שדינן המקסימלי עד 3 שנות מאסר). את הטיפול הבלעדי בעבירות היותר חמורות, השאיר המחוקק בידי רשויות החקירה והתביעה.

עובדי מדינה זכו להגנה מיוחדת מפני קובלנות פליליות; לא ניתן להגיש קובלנה כנגד עובד מדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה (סעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, להלן: "החסד"פ").

בכפוף למספר סייגים, הליך שמיעת הקובלנה בבית המשפט מתנהל כמשפט פלילי לכל דבר. גם הנאשם וגם הקובל יכולים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין.

 

באיזה עבירות פליליות ניתן להגיש קובלנה פלילית?

 

זכותו של האזרח להניע הליך פלילי בדרך של הגשת קובלנה פרטית, צומצמה לרשימה סגורה של עבירות פליליות, אשר רובן מפורטות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982.

למעט מספר חריגים, מדובר בעבירות הפחות חמורות (מסוג עוון). בעבירות החמורות יותר, הפקיד המחוקק את סמכות ניהול ההליך הפלילי בידי המדינה.

עבירות לפי חוק העונשין בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית

 • עבירות לפי חוק העונשין: עבירות לפי סעיפים 189, 190, 192, 194, 196, 223, 334, 336 רישה, 379, 3807, 447 זולת אם נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, 452, 494 ו-496 לחוק העונשין, התשל''ז-1977 ולמעט עבירות כאמור, שנעברו כלפי בן משפחה; לעניין זה, ''בן משפחה'' - כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ''א-1991.

 

 

עבירות לפי חוקים אחרים בגינן ניתן להגיש קובלנה פרטית

 • עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, בסייגים האמורים; בסעיף 11ה לחוק האמור.
 • עבירות לפי סעיף 61(ג), (ד) ו-(ה) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007; עבירות לפי סעיף 3 לפקודת סימני סחורות.
 • עבירה לפי סעיף 23(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מחמת הפרה של סעיפים 17 או 18 לחוק האמור או של צו שניתן לפי סעיף 17 האמור;
 • עבירות לפי סעיף 60 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 עבירות בשל העברת חזקה, סיוע לקבל חזקה וקבלת חזקה, לפי סעיף 108; לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], השתל"ב-1972.
 • עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.
 • עבירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.
 • עבירות לפי חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד-1954.
 • עבירות לפי פקודת הידיעות הטלגרפיות לעיתונות.
 • עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 • עבירות לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, בסייגים האמורים בסעיף 21א לחוק האמור.
 • עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום היום ממקומות יבשתיים, התשמ"ח-1988, בסייגים האמורים בסעיף 8 לחוק האמור.
 • עבירה לפי סימן א1 לחוק המים, התשי"ט-1959.
 • עבירה לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993, שנעברה ברשות היחיד של הקובל.
 • חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור.
 • חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15ב לחוק האמור.
 • עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בנוגע להתקנת צלחת קליטה כמשמעותה בפרק ב'2 סימן ב לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ב.
 • עבירה לפי חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983, בסייגים האמורים בסעיף 11א.
 • עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בנוגע למתקן גישה אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה.
 • לשון הרע, בניגוד לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.

 

ניסוח הקובלנה

 

דין הקובלנה כדין כתב אישום ולכן הוראותיו של חוק סדר הדין הפלילי חלות על קובלנה פלילית בשינויים המתחייבים. על הקובלנה להיות מורכבת מ-4 חלקים עיקריים:

 1. פרטים מזהים – פרטי הנקבל ומענו, שם בית המשפט שאליו מוגשת הקובלנה וציון שם הקובל ומענו בקובלנה פלילית פרטית.
 2. עובדות כתב הקובלנה – זהו לב ליבו של כתב הקובלנה ובו פירוט אודות סיפור המעשה המתאר את העובדות שלטענת הקובל מקימות את העבירה נשוא הקובלנה.
 3. סעיפי החיקוק – הוראות החיקוק מפרטות את העבירות המיוחסות לנקבל על ידי ציון סעיפי החוק.
 4. רשימת עדי הקובלנה – זהות האנשים המהווים עדים מטעמו של הקובל, באמצעותם ינסה הוא להוכיח את מעשיו של הנקבל בהתאם לעובדות הקובלנה.

 

ערעור על החלטה בקובלנה פלילית

 

דין פסק דין בקובלנה כדין פסק דין בכתב אישום רגיל ולכן את הודעת הערעור יש להגיש תוך 45 ימים מסיום ההחלטה בבית המשפט בערכאה הדיונית.

Template is not defined.
קובלנה פלילית אגרה קובלנה פלילית איומים קובלנה פלילית באנגלית קובלנה פלילית בלשון הרע קובלנה פלילית דוגמא קובלנה פלילית דיבה קובלנה פלילית דוגמאות קובלנה פלילית עורך דין קובלנה פלילית לשון הרע הגשת קובלנה פלילית קובלנה פלילית שיבוש הליכי משפט קובלנה פלילית בלשון הרע קובלנה פלילית חוק סדר הדין הפלילי הליך קובלנה פלילית קובלנה פלילית ויקי קובלנה פלילית ויקיפדיה קובלנה פלילית כל זכות קובלנה פלילית חוק קובלנה פלילית חוק סדר הדין הפלילי קובלנה פלילית חומר חקירה קובלנה פרטית פלילית חסרונות טופס קובלנה פלילית קובלנה פלילית לשון הרע קובלנה פלילית לשון הרע פסק דין קובלנה פלילית פרטית לדוגמא קובלנה פלילית מה זה קובלנה פלילית מהי קובלנה פלילית משמעות קובלנה פלילית שיבוש הליכי משפט מחיקת קובלנה פלילית קובלנה פלילית נגד בן משפחה קובלנה פלילית נגד עובד ציבור ניהול קובלנה פלילית קובלנה פלילית חוק סדר הדין הפלילי קובלנה פלילית עבירות קובלנה פלילית עורך דין קובלנה פלילית עדות שקר קובלנה פלילית רשימת עבירות קובלנה פלילית נגד עובד ציבור קובלנה פלילית פוליגרף קובלנה פרטית פלילית חסרונות קובלנה פלילית נגד עובד ציבור קובלנה פלילית רשימת עבירות קובלנה פלילית רעש קובלנה פלילית שיבוש הליכי משפט קובלנה פלילית תלונת שווא קובלנה פלילית עדות שקר קובלנה פלילית תקיפה קובלנה פלילית תלונת שווא

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן