הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת

 

צו למניעת הטרדה מאיימת מיועד לאנשים המבקשים למנוע מאחר / אחרת להטריד אותם, לאיים עליהם, לפגוע בגופם, כאשר יש חשש שהמטריד / המאיים עלול לפגוע בנפגע/ת שוב.

ההליך מיועד לנפגעים שנפגעו זה מכבר או נעשה ניסיון לפגוע בהם, ומכוון למנוע מהפוגע לבלוש אחריהם, לאיים עליהם, להתחקות אחר מעשיהם או לפגוע בפרטיותם, ליצור עימם קשר בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, או לפגוע ברכושם או בשם הטוב ובחופש התנועה שלהם.

החוק בעניין זה מיועד לצדדים שאינם בני משפחה, שאז ההליך הרלוונטי הינו צו הגנה למניעת אלימות במשפחה.

 

מהי הטרדה מאיימת? החוק למניעת הטרדה מאיימת, מגדיר הטרדה מאיימת כל התנהגות הפוגעת בשלוותו של אדם, פרטיותו או חירותו או העלולה לפגוע פיזית בגופו של אדם.

הפגיעה כאמור, יכולה להיות באמצעות מארב, מעקב, טלפונים, שליחת צדי ג' אל המוטרד וכדומה.

הטרדה תיחשב כהטרדה מאיימת, גם אם האיום הינו בעקיפין באמצעות איומים עקיפים ומרומזים..

 

 

מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?


צו למניעת הטרדה מאיימת נדון בבית משפט שלום ומטרתו להגן על כל אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, חירותו ושגרת החיים.


הצו מורה לאדם המטריד שלא להתקרב אל האדם המוטרד ולא ליצור איתו כל קשר, בין בעצמו ובין באמצעות צדדים שלישיים. הפרתו של צו זה הינו עבירה פלילית.

 

סעיף 4 לחוק קובע, כי אם נוכח בית המשפט שאדם נקט כלפי אחר בהטרדה מאיימת, הוא רשאי להוציא כנגד אותו מטריד צו המחייב אותו להימנע מלבצע את המעשים הבאים:

 • מלהטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;
 • לאיים על הנפגע.
 • לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת.
 • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.

אם נוכח בית המשפט כי נסיבות ההטרדה המאיימת מעלות חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של המאויים, רשאי בית המשפט אף להורות בצו:

 • כי על המטריד להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
 • איסור על המטריד לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.


הסנקציות על הפרת הצו על ידי המטריד?


החוק למניעת הטרדה מאיימת קובע כי הפרת הצו הינה עילה להגשת תלונה במשטרה בגין הפרת הוראה חוקית.

סעיף 287 (ב) לחוק העונשין קובע עד 4 שנות מאסר למי שמפר צו למניעת הטרדה מאיימת.

 

 • לאחר הגשת הבקשה יתקיים דיון שבמסגרתו בית המשפט רשאי לתת צו זמני במעמד צד אחד (ללא נוכחות המטריד).
 • במסגרת הצו בית המשפט רשאי (בין היתר) לאסור על האדם המטריד:
  • ליצור עם הנפגעים כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר (טלפון, הודעות טקסט, פנייה ברשתות החברתיות וכו').
  • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריהם, מרכבם, ממקום עבודתם או ממקום לימודיהם של הנפגעים, או ממקום אחר שהנפגעים נמצאים בו בקביעות.
  • להטריד את הנפגעים בכל דרך אחרת.
  • לשאת או להחזיק נשק, כולל נשק שקיבל מגוף ביטחוני (כגון משטרת ישראל, צה"ל ושירות בתי הסוהר) או מרשות אחרת מטעם המדינה

 

 • אם ניתן צו זמני בית המשפט יקיים דיון במעמד שני הצדדים (המטריד והנפגעים) בתוך 7 ימים ממתן הצו הזמני..
 • בדיון במעמד שני הצדדים בית המשפט רשאי לבטל את הצו הזמני, להכניס בו שינויים או להאריך את התוקף שלו.

 

משך תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת:


משך תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת הינו חצי שנה ובית המשפט רשאי להאריכו בנסיבות מיוחדות עד לשנתיים.

כל הארכה הינה של שישה חודשים.


הסעדים שיכול בית המשפט לפסוק במסגרת הצו


איסור להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום

 • איסור איום על הנפגע
 • איסור על בילוש אחר הנפגע, וזאת על ידי מארב או התחקות אחר צעדיו.
 • איסור על יצירת קשר עם הנפגע וזאת על ידי יצירת קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
 • ניתן לקבל צו המורה על המטריד שלא להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מקום עבודתו , מקום לימודיו או מקום בו נוהג המבקש להימצא .
 • איסור על נשיאה או בחזקת נשק, של הגורם המטריד

גובה האגרה בפתיחת בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת:

אין אגרה. סעיף 20 (30) לתקנות בית המשפט פוטר מתשלום אגרה במקרה זה, על מנת להנגיש את הסעד גם לאוכלוסיות חלשות

Template is not defined.
הטרדה באמעות סטולקינג stalking
דילוג לתוכן