עבירות אלימות קשות או קלות - מהי עבירת אלימות ומה עונשה?

מאת עורך דין פלילי שחר מנדלמן,

בישראל, בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין המוגדרת בסעיף 346 לחוק העונשין. "בעילה", לעניין זה, היא החדרת "איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה".

מעשה זה הוא בגדר בעילה אסורה בהסכמה כאשר נעשה בהסכמת האישה, בשני מצבים:

  • לאישה מלאו 14 שנה וטרם מלאו לה 16 שנה, והיא אינה נשואה לבועל, או שלאישה מלאו 16 שנה וטרם מלאו לה 18 שנה, והבעילה הייתה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואים. העונש על עבירה זו הוא חמש שנות מאסר.
  • לאישה מלאו 18 שנה והבעילה נעשתה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, או עקב הבטחת שווא לנישואים תוך התחזות של הבועל כפנוי למרות היותו נשוי. העונש על עבירה זו הוא שלוש שנות מאסר.

 

כאשר לאישה טרם מלאו 14 שנה, דין בעילתה כדין אונס, הנקרא אונס סטטוטורי, גם אם נעשתה בהסכמתה (סעיף 345 לחוק העונשין).

כאשר החדירה אינה לאיבר המין של האישה, אלא החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם (גבר או אישה) או החדרת איבר מין לפיו של אדם, המעשה מוגדר כמעשה סדום (סעיף 347 לחוק העונשין).

בעילה אסורה בהסכמה עורך דין פלילי
עורך דין פלילי שחר מנדלמן , בעילה אסורה בהסכמה

הגנה מאחריות פלילית

 

פטור מאחריות פלילית תהא לחשוד  במקרים בהם הפער בינו לבין הקטין/קטינה  אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין/קטינה  הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם (סעיף 353 לחוק העונשין).

 

בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות

 

גם כאשר לא מדובר בקטינה, אלא מדובר באישה המוגדרת בגירה לפי החוק, עדיין תיתכן בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות. כך למשל, זה יכול לקרות כאשר ישנו מצב של בעילת אישה מגיל 18 ומעלה תוך ניצול יחסי מרות בעבודה, לימודים, שירות צבאי, הבטחת שווא לנישואין או התחזות גבר נשוי לרווק.

 

 

מהו ניצול יחסי מרות בעבודה, לימודים, שירות צבאי, הבטחת שווא לנישואין או התחזות גבר נשוי לרווק?

בחינת קיומו של אותו ניצול תיעשה תמיד על רקע מכלול הנסיבות, כאשר ככל שיחסי המרות בעלי עוצמה רבה יותר, יחסי תלות וכפיפות ישירה, אזי הדרישה להוכחת יסוד הניצול תהיה מחמירה פחות, שכן קיים קשר בין השניים. ככל שהמרות והתלות חזקה יותר, היא חותרת תחת ההסכמה החופשית:

".. ככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים יותר; ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדו או עתידו של העובד; ככל שהיוזמה לביצוע המעשים המיניים נתונה בידיו של הממונה, כך עשויה להתבקש המסקנה כי המעשים המיניים היו בגדר ניצול יחסי המרות. כל זאת בלי למצות את השיקולים השונים הרלוונטיים לעניין אשר ייבחנו בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה" [ראה בעש"מ 4790/04 מדינת ישראל נ' אברהם בן חיים).

 

בעבירת "בעילה אסורה בהסכמה", הסכמת הקורבן שהנה בין הגילאים 14 ל-16 אינה גורעת מפליליות המעשה או חומרתו. הרציונל העומד בבסיס הוראת חוק פטרנליסטית זו, היא להגן על נערות קטינות לבל יקיימו יחסי מין, והסכמתן לצורך העניין, איננה מעלה או מורידה. בקבעו כן, שאף המחוקק, להגן על נערות גם מפני עצמן.

 

מודעות לגיל הקטין / קטינה

 

למודעתו של החשוד לגילו של הקורבן יש השפעה מכרעת על תוצאתו הסופית של ההליך. די בכך שהחשוד ידע מהו גיל הקורבן או "עצם עיניים" בכל הקשור לגיל הנער/ה, כאשר הגיל רלוונטי להוכחת האשמה.

ככל שקטין או שבגיר מקיים יחסי מין עם קטינה מעל גיל 16, הרי קשר זה מותר על פי חוק ובלבד שנעשה בהסכמה וללא ניצול יחסי מרות, תלות או הבטחת שווא לנישואין.

 

 

Template is not defined.
דילוג לתוכן