עורך דין פלילי

עבירות אלימות קשות או קלות - מהי עבירת אלימות ומה עונשה?

מהן עבירות אלימות?

עבירות אלימות כוללות מגוון רחב של עבירות. 

אלו הן עבירות אלימות:

תקיפה, תקיפה סתם, תקיפת קטין, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות, תקיפת עובד ציבור, תקיפת שוטרים, חבלה בכוונה מחמירה, חבלה חמורה, פציעה, חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות, שוד, עבירות מין, עבירות נשק, סחיטה באיומים, דרישת נכס באיומים, חטיפה ועוד.

עבירת אלימות קשה

 

עבירת אלימות, תקיפה - סעיף 379 לחוק העונשין

אדם יחשב כמבצע עבירת תקיפה, אם הוא –

מכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית; ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותה במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

כל הפעלת כוח, ולו מינימאלית ביותר, ובכל דרך שהיא (דחיפה, יריקה, הזזה וכו') שנעשית בניגוד להסכמתו של האדם – ייחשבו לתקיפתו.

העונש בגין תקיפה סתם הינו – עד שנתיים מאסר.

מי שעובר עבירה של תקיפה סתם כאשר באירוע נכחו שניים או יותר שחברו בצוותא, דינו – עד 4 שנות מאסר.

 

תקיפות שונות – סעיף 381 לחוק העונשין

מי שתוקף חברו כדי לבצע פשע או תוקף חברו כדי לגנוב או תוקף חברו כדי להתנגד למעצר כדין, דינו – עד 3 שנות מאסר, ואם במהלך התקיפות הנ"ל נכחו יותר משני אנשים שחברו בצוותא – דינם יכול להגיע עד 5 שנות מאסר.

 

תקיפת עובד ציבור – סעיף 382א לחוק העונשין

מי שתוקף עובד ציבור, והתקיפה קשורה למילוי תפקידו של הנתקף – דינו עד 3 שנות מאסר.

במידה והעבירה של תקיפת עובד ציבור נעברה תוך שימוש בנשק חם או קר או שהתוקף התכוון להכשיל את עובד הציבור בתפקידו או שהתקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים, דינו – עד 5 שנות מאסר.

לעניין החוק, "עובד ציבור" מוגדר באופן רחב יותר – כל מי שנותן שירותים לאזרח מטעם גוף ציבורי כלשהו או מי שממלא תפקיד ציבורי כלשהו – ייחשב ל"עובד ציבור".

 

תגרה – סעיף 191 לחוק העונשין

מי שמשתתף שלא כדין בתגרה (קטטה) במקום ציבורי, דינו – עד שנת מאסר.

עבירת תגרה מיוחסת לנאשמים בעבירות תקיפה הדדיות, כשהמאשימה סבורה שכל הצדדים נטלו חלק שווה באירוע ללא שאחד מהצדדים יזם אותו.

 

תקיפה הגורמת חבלה של ממש - סעיף 380 לחוק העונשין

תוקף חברו וגורם לו חבלה של ממש, דינו – עד 3 שנות מאסר.

חבלה תחשב כל ליקוי גופני כמו שטף דם, שריטה וכו'.

מי שעובר עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כאשר באירוע השתתפו בצוותא שניים או יותר, דינו – עד 6 שנות מאסר.

 

פציעה -סעיף 334 לחוק העונשין

מי שפוצע אדם שלא כדין, דינו – עד 3 שנות מאסר.

"פצע" לעניין חוק העונשין – חתך או דקירה המבתרים או בוקעים כל קרום חיצוני של הגוף, ולעניין זה קרום חיצוני הוא כל קרום שאפשר לנגוע בו בלי לבתר או לבקוע כל קרום.

מי שעובר עבירה של פציעה כשהוא מחזיק נשק חם או קר או כאשר מדובר בשני תוקפים או יותר שחברו יחד לביצוע עבירת הפציעה, דינו – עד 6 שנות מאסר.

 

חבלה חמורה – סעיף 335 לחוק העונשין

חבלה חמורה אינה רק חבלה חיצונית כי אם פגיעה באיברים פנימיים כדוגמת שבר או פגיעת ראש.

מי שעובר עבירה של חבלה חמורה כשהוא מחזיק נשק חם או קר או כאשר מדובר בשני תוקפים או יותר שחברו יחד לביצוע עבירת החבלה החמורה, דינו – עד 14 שנות מאסר.

 

שוד – סעיף 402 לחוק העונשין

הגדרת מבצע שוד:

הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הגנוב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה.

 

שוד בנסיבות מחמירות – סעיף 402 לחוק העונשין

במידה והשודד היה מזוין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או היה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או אחריו השודד פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו – השוד ייחשב כבוצע בנסיבות מחמירות.

עבירות השוד נמצאת בפרק י"א של חוק העונשין שעניינו עבירות רכוש, וזאת מכיוון שבעבירת שוד ישנם גם יסודות של עבירת רכוש.

עבירת השוד נחשבת גם לעבירת רכוש, אך גם לאחת עבירת האלימות החמורות ביותר.

העונש המקסימלי שקבוע בגין עבירת השוד הינו 14 שנות מאסר, ואם השוד בוצע בנסיבות מחמירות – יכול העונש המקסימלי להגיע עד 20 שנות מאסר.

 

חבלה בכוונה מחמירה – סעיף 329 לחוק העונשין

העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור, דינו – עד 20 שנות מאסר.

  1. פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;
  2. מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר;
  3. גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ;
  4. שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור;
  5. מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך;
  6. זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה [5], או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת.

 

עבירות סחיטה באיומים וסחיטה בכח – עבירות לפי סעיף 427 ו-428 לחוק העונשין

 

ראה מאמר בגין סחיטה באיומים.

 

עבירות מין:

 

מרבית עבירות מין נחשבות אף הן כעבירות אלימות למעט עבירות שאין בהן אלמנט של אלימות כמעשה מגונה בפומבי.

 

תקיפת עובד ציבור - סעיף 382א לחוק העונשין + 

תקיפת שוטרים – סעיף 273 לחוק העונשין

במידה והתקיפה קשורה למילוי תפקידו של עובד הציבור / שוטר – העונש הינו עד 3 שנות מאסר.

 

זהות המתלונן / מתלוננת וההשפעה על העונש

החוק מתייחס באופן מפורש לזהות המתלונן ולכך השפעה ישירה על העונש הקבוע בחוק לעניין כל עבירה והחמרתו.

לדוגמא: 

התוקף זקן (סעיף 361ו' לחוק העונשין), קרי, אדם מעל גיל 65, וגורם לו חבלה של ממש – דינו 5 שנות מאסר. ואם גרם לו חבלה חמורה – דינו עד 7 שנות מאסר.

בעבירות אלימות בתוך המשפחה – הרי שהעונש הינו כפל העונש ביחס לעבירה "רגילה".

כנ"ל בגין עבירות כנגד קטינים או חסרי ישע.

עורך דין פלילי שחר מנדלמן
עו"ד פלילי שחר מנדלמן

 

הטיפול בנאשמים המואשמים בעבירות אלימות

שילובו של נאשם בהליך טיפולי ייעודי הינו חלק הכרחי לטעמינו לסיום ההליך בהצלחה.

אין דינו של נאשם שהשתקם וטופל, כדין נאשם שישב בחיבוק ידיים ולא ניצל את פרק הזמן שבו מתנהל ההליך המשפטי לטובת תיקון והפנמת הבעייתיות בהתנהגותו.

אין דינו של בעל שכשל באופן חד פעמי ( לצורך הענין איים על רעייתו)  , שיקם את מערכת נישואיו  ועבר טיפול ייעודי בסוג העבירה אותה ביצע, כדין מי שלא עשה מסלול דומה. 

כמובן שכל זה נכון כשנאשם בוחר לקבל אחריות על מעשיו / או חלקם.

יש תיקים בהם הנאשם טוען לחפותו ואו אז מנהלים את ההליך עד תומו עד להכרעת בית המשפט. תלונת לא מעטות ,

בעיקר בעבירות אלימות במשפחה, מוגשות מתוך מניעים שקשורים להליכים אחרים כהליכי גירושין,

ברור שבמקרים המתאימים יש לנהל את ההליך עד תם ולצפות למשפט צדק.

מאמר מוגש על ידי עורך דין פלילי שחר מנדלמן ממשרד מנדלמן גבאי.

Template is not defined.
מה העונש על עבירת אלימות

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן